header
logo

EnaiumToolKit

EnaiumToolKit

Enaium's Toolkit

Install

  1. Install the latest version of SMAPI.
  2. Install this mod.
  3. Run the game using SMAPI.