header effectheader

(English below)

 

Tłumaczenie Slice of Life na język polski. 🍓
Jest to kompletna wersja, co oznacza, że nie trzeba pobierać dodatkowych pakietów.

 

 

Instalacja moda i tłumaczenia:

1. Przed pobraniem moda, w swoim folderze Mods utwórz nowy folder “Slice of Life Mod” (możesz nazwać go jakkolwiek chcesz, ale tak aby było ci łatwo zapamiętać, że to jest folder z plikami SOL)

2. Do tego folderu wypakuj pliki moda Slice of Life.

3. Pobierz tłumaczenie, a pliki włóż do odpowiednich folderów o tej samej nazwie, np. pliki tłumaczenia z folderu My Personality PL do folderu [KawaiiStacie] My Personality

 

 

Jeśli używasz oddzielnych modów (My Beauty Mod, Self Woohoo Mod, itp.), nie używaj Slice of Life Complete Version. Mody razem w grze mogą nie zadziałać/popsuć zapis.

 

Uwaga!

- Samo tłumaczenie bez pobranego moda, nie będzie działać

- Jeśli będzie aktualizacja moda, ale jeszcze nie zdążę przetłumaczyć, możesz nadal używać starego tłumaczenia. Niektóre rzeczy mogą być po angielsku i jeśli ci to przeszkadza to usuń tłumaczenie i poczekaj na aktualizacje tłumaczenia

- Slice of Life jak i tłumaczenie nie działają w The Sims™ 4 Edycja Tradycyjna

 

⚠️ Przed pobraniem nowej wersji tłumaczenia, pamiętaj aby usunąć starą wersję moda jak i tłumaczenia! ⚠️ 

__________________________________________________________________________________________

 

English:

 

Polish translation of Slice of Life Mod. 🍓
This is a complete version, which means you don't need to download additional packages.

 

Installation of the mod and translation:

1. Before downloading the mod, create a new "Slice of Life Mod" folder in your Mods folder (you can name it whatever you want, but so that you can easily remember that this is a folder with SOL files)

2. Extract the Slice of Life mod files into this folder.

3. Download the translation, and put the files into the appropriate folders with the same name, e.g. translation files from the My Personality PL folder to the [KawaiiStacie] My Personality folder

 

If you use separate mods (My Beauty Mod, Self Woohoo Mod, etc.), do not use Slice of Life Complete Version. These mods together in the game may not work/break the save.

 

Attention!

- The translation without the mod will not work

- If there is a mod update but I don't have time to translate yet, you can still use the old translation. Some things may be in English and if it bothers you then remove the translation and wait for translation updates

- Slice of Life and translation do not work with The Sims™ 4 Legacy Edition

 

⚠️ Before downloading the new version of the translation, remember to remove the old version of the mod as well as the translation! ⚠️